Autoserwis Brzeziny Potrzebujesz pomocy z samochodem? Zadzwoń: 46 874 26 38, 605 967 683
Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu www.autoserwis.auto.pl

 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu www.autoserwis.auto.pl

 2. Definicje

  Strona internetowa www.autoserwis.auto.pl – strona zawierająca ofertę firmy dostępna pod aktualnym adresem https://autoserwis.auto.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Strona internetowa www.autoserwis.auto.pl w dalszej części regulaminu występuje jako „strona”. Właścicielem strony jest Renova sp. z o.o., z siedzibą przy Al. T. Kościuszki 101; 90-441 Łódź, zwana dalej „Renova”. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony w zakresie określonym niniejszym regulaminem.

 3. Określenie zasad dostępu do strony internetowej

  Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Dostęp do części zasobów strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga rejestracji.

  Renova zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

  • MS Internet Explorer od 8.0,
  • Firefox od 5.0,
  • Chrome od 10.0,
  • Opera od 10.0.

  Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie strony.

 4. Zobowiązania Renova – właściciela strony:

  Renova zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony.

 5. Zobowiązania użytkownika

  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.

  Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach strony, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

 6. Odpowiedzialność stron

  Renova oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Renova nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony. Renova nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 7. Przetwarzanie danych osobowych

  Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej jako Ustawa) po wyrażeniu przez niego zgody.

  Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

  Administratorem danych osobowych użytkownika jest Renova. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

  Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

 8. Postanowienia Końcowe

  Renova zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.

  Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami strony należą do Renova.

  Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony internetowej można kierować na adres siedziby Renova oraz na adres e-mail: kontakt@autoserwis.auto.pl.

  Reklamacje dotyczące strony należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@autoserwis.auto.pl . Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Renova zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

  Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Renova na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Renova.

  Renova zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.

  Regulamin jest dostępny na stronie www.autoserwis.auto.pl

  Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w serwisie.